Den Haag-Moerwijk

MarcusConnect

Bijna tweederde van de bewoners in Moerwijk is van allochtone komaf. De wijk kent een hoge achterstandsscore (de op een na hoogste van heel Den Haag); meer dan 70% van de bewoners heeft een laag inkomen, een derde van de potentiële beroepsbevolking leeft van een uitkering. Er is weinig sociale cohesie, de lijst met problemen is lang: taal- en gezondheidsachterstanden, opvoedingsproblematiek, gedragsstoornissen, eenzaamheid en isolement.

Veelkleurig
In deze context wil de Marcuskerk bruggen slaan naar nieuwe vormen van kerkzijn, voor en bij de bewoners; een vitale, veelkleurige, missionair-diaconale kerk, waar ook migrantenchristenen bij betrokken zijn/worden. Om dat te bereiken mikt de kerk op het uitbouwen van een netwerk van gemeenteleden (uit de Marcuskerk en uit de migrantenkerken) in de leeftijdscategorie 20-40 jaar. Daarbij worden zoveel mogelijk bestaande contacten benut: het netwerk van de Kinderwinkel, diaconaal-missionaire activiteiten, en activiteiten van wijkplatforms, zoals buurtkoffiebijeenkomsten, naailessen, taallessen, ontmoetingen tussen christenen en moslims, etc. Met de betrokken gemeenteleden, die bewust christen zijn (of dat willen worden) zoekt de kerk naar nieuwe vormen van gemeente-zijn, die passen bij hun leven en de context van Moerwijk. Gedacht wordt aan gezamenlijke maaltijden, kringbijeenkomsten, Bijbelstudie, lofprijzing en vieringen in kleine kring, als aanvulling op het huidige aanbod van de Marcuskerk. Daarnaast verwacht men een groep bewoners aan te spreken die de christelijke levensovertuiging niet delen, maar wel achter de doelstellingen van het project staan, het belang ervan voor de wijk en voor zichzelf onderschrijven.

MarcusConnect is uit de nood geboren, aldus ds. René de Reuver, predikant van de Marcuskerk. 'Het gaat niet om de herbouw van een kerkelijk imperium, maar om het verlangen de liefde van God te delen met de wijk en de stad.' Om dit te verwezenlijken heeft de Marcuskerk gekozen voor een gemeentemodel dat bestaat uit drie gemeentekernen: de gemeente die op zondagmorgen samenkomt, de Kinderwinkel voor kinderen en tieners in de wijk, en MarcusConnect, de nieuw te starten kerkplek voor en met jong volwassenen in de wijk. "We hopen dat God deze weg waarop wij met vreugde willen gaan, zal zegenen."

Omdat de kerk zelf niet in staat is zorg te dragen voor de financiering, dragen de IZB en Missionair Werk/Kerkgroei de kosten op fifty-fifty-basis.
In de pioniersfase van het project heeft Hette Domburg leiding gegeven aan het project, totdat hij zich in verband met gezondheidsproblemen genoodzaakt zag het werk neer te leggen. Nico van Splunter (IZB-Rotterdam) heeft tijdelijk waargenomen. Met ingang van 1 mei 2014 is Bettelies Westerbeek  (foto) benoemd als missionair werker.

Connecten
Een belangrijke doelstelling van het project is het aangaan en onderhouden van contacten met buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en kerken. Het "connecten" is een van de speerpunten van het projectplan en is uiteindelijk de basis van de gemeenschap die er moet ontstaan.
In de afgelopen periode is er een kerngroep gevormd. Deze bestaat uit drie mensen uit de wijk, waaronder twee migranten. Daarbij zijn er twee gemeenteleden van de Marcuskerk nauw betrokken. Er wordt gewerkt aan toerusting van het kernteam door samen de Basiscursus geloven voor te bereiden en aan te bieden. Het doel is om samen te groeien in geloof en visie en tegelijk wijkbewoners te bereiken met het evangelie.
De basiscursus wordt aangeboden in de periode van Pasen tot Pinksteren. De verwachting is dat daarna een begin gemaakt kan worden met eigen vieringen, waar de leden van het team, de bezoekers van de wekelijkse interculturele Bijbelstudies en de deelnemers aan de basiscursus bij elkaar kunnen komen.

Er is een wekelijkse Bijbelstudie, waar met name migranten aan deelnemen. Veel tijd en energie is gestoken in pastorale contacten met de deelnemers aan de wekelijkse Bijbelstudies. Uit deze groep zijn twee van de leden van het team gekomen. Met kerstavond is er een kerstviering gehouden samen met de Marcuskerk en de Église Évangélique de la Haye. In november is een buurtmaaltijd georganiseerd.
Binnen de Marcuskerk gemeente heeft de missionair werker Bijbelstudies gegeven met de Zondagavond Kring (20-40 jaar), een aantal gespreksavonden gehouden met een groep 18+ en twee gemeenteavonden missionaire toerusting in samenwerking met de predikant. Op deze manier zijn de relaties tussen MarcusConnect en de Marcuskerk onderhouden en gestimuleerd. Jongere gemeenteleden en kerkbezoekers zijn thuis benaderd om hen te betrekken bij de ontwikkeling van het project.

Er zijn contacten gelegd met de stichting New Dutch Connections, waarmee begonnen is aan de voorbereiding van activiteiten om buurtbewoners van verschillende afkomst met elkaar in gesprek te brengen. Deze activiteiten beogen twee doelgroepen te bereiken in de wijk: migranten met traumatische ervaringen (verhalen van vluchtelingen), en jonge wijkbewoners (migranten of 2e generatie) die ondersteuning nodig hebben om hun eigen toekomst vorm te geven.

Website: www.marcuskerk-denhaag.nl

 

« terug naar projecten