Utrecht

Jacobikerk

Discipelschap in het hele leven, is de titel van het missionair projectplan (juli 2014-juli 2018) van de Jacobikerk en de  IZB

De Jacobikerk is een open missionaire geloofsgemeenschap, waar mensen leren en oefenen om getuigend discipel van Jezus Christus te zijn. Sinds 2004 hebben de IZB en de Jacobikerk in een missionair project gewerkt aan een toegankelijke en gastvrije gemeenschap. Het hoofddoel hiervan was het (terug)winnen voor Christus van rand- en buitenkerkelijken. In het project was gekozen voor missionaire activiteiten die plaatsvinden in het eigen kerkgebouw, met als primaire doelgroep de sociale netwerken van de gemeenteleden. Een belangrijk resultaat van het project is een missionair traject met een keur aan activiteiten, die verschillen in vrijblijvendheid en laagdrempeligheid. Belangrijke activiteiten in dit traject zijn de Alpha-cursus, het Jacobidebat, de Avonddienst (voorheen: Opendienst), Bijbel Literair en Openkring.

Doel project
De Jacobikerk wil vanaf 2014 verder groeien tot een open missionaire geloofsgemeenschap die bekend staat en functioneert als inspiratie- en oefenplaats voor discipelschap. Een plaats waar mensen van binnen en buiten de gemeente elkaar en anderen helpen om te leren leven met God. Om dit doel te bereiken willen we inzetten op toerusting en bemoediging. We onderscheiden daarin drie doelgroepen:

1.de eigen gemeente (gemeenteleden);

2.de stad Utrecht met haar studenten en zoekers, mensen die zich bewegen in de sociale netwerken van gemeenteleden;

3.gemeenten en organisaties in het land (´derden´).

In het leren en oefenen in de weg van discipelschap stellen we drie werkwoorden centraal:

-Luisteren doen we in de eerste plaats naar God. Als gemeente stellen we de Bijbel als Gods woord centraal. Grondige studie daarvan zien we als essentieel om ons verlangen om discipel van Christus te zijn aan te wakkeren. Door met elkaar de Bijbel intensief te bestuderen, kan God tot ons spreken. We willen ook naar God luisteren in ons gebed, om te horen wat Hij ons te zeggen heeft. Door te luisteren naar elkaar raken we meer betrokken op elkaar, horen we van elkaar wat de ander meemaakt in zijn/haar leven met God en welke behoeften en zorgen er zijn. Ook luisteren we naar de ´context´ waarin we leven. Wat leeft er in de gemeente, in de stad Utrecht en in het land?

-Dat wat we gehoord en geleerd hebben, willen we doorvertellen. We zien onderlinge ontmoeting als een belangrijke manier hoe God werkt om mensen te veranderen. Ontmoeting krijgt vorm in kleine groepen (Bijbelkringen (300 leden!), cursussen, groepjes mentoren). We vinden het belangrijk dat de leider van een kleine groep een stap(je) verder is in de toerusting die hij heeft ontvangen dan de leden van de groep. Zo kan deze zijn enthousiasme, kennis en ervaring overdragen, met als doel dat de leden zelf ook weer gaan overdragen aan anderen. We willen leiders zo toerusten dat ze in het leiden van de groep zorgvuldig, enthousiasmerend en uitdagend zijn.

-We geloven dat het doorvertellen van het Evangelie en onze persoonlijke verhalen mensen aanzet tot dienen. Alle taken in de gemeente staan uiteindelijk in het teken van het dienen van God, het dienen van elkaar en het dienen van de stad Utrecht. We willen iedereen met een taak zo toerusten dat ze hun werk vormgeven vanuit hun persoonlijke geloofsvertrouwen en het verlangen de Heer van de kerk te dienen. We willen elkaar kunnen aanspreken op de diaconale verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt en de toewijding die dat vraagt. Als gemeente willen we dit vormgeven door het blijven organiseren van de Jacobimaaltijd en de Inloop. En door concreet in te zetten op het uitvoeren van diaconale projecten door Bijbelkringen, via stichting Present, en op de toerusting via een Michacursus.

Missionair predikant

Wim Vermeulen is als missionair predikant van de IZB verbonden aan de Jacobikerk.

 

 

 

Wim studeerde theologie in Utrecht. Hij was sinds 2010 predikant in Goudriaan/Ottoland. Eerder werkte hij 8 jaar als docent godsdienst en geschiedenis op een middelbare school.Financiering

Het lopende project wordt afgerond op 1 juli 2018. De uitvoering verloopt gefaseerd en met tussentijdse beslismomenten over de onderliggende financiering. Het doel van de Jacobikerk is om op termijn het missionaire werk zelf als gemeente financieel te kunnen dragen. De Jacobikerk wil de bijdrage vanuit de eigen gemeente door de jaren heen laten groeien. Concreet betekent dit dat in de projectperiode de financiering vanuit de Jacobikerk zal oplopen van 25% naar 50% van de salariskosten van de missionair predikant (€ 80.000,-). De totale projectkosten bedragen per jaar ca. € 90.000,- In de werving van de financiering kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende doelgroepen. (Vrienden van de Jacobikerk, partnergemeenten, ouders van studenten enz.)

Eigen gemeente                     € 25.000,-

Vrienden van de Jacobikerk: € 15.000,- (200 vrienden à 75,- per jaar)

Vermogensfonds*                 € 20.000,-

DMO                                       €7.500,-

Overige fondsen                   € 10.000,-

Partnergemeenten                  € 7.500,-

Losse acties                              €5.000,-+

Totaal                                   € 90.000,-

* reeds toegezegd

www.jacobikerk.nl

 

« terug naar projecten