IZB in een notendop

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie.

Tussen twee haakjes: de officiële benaming luidde indertijd 'de Hervormde Bond voor Inwendige Zending' - tegenwoordig gebruiken alleen de afkorting, IZB.

We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen.

Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. Ons werk is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. Elke gemeente en elke context vraagt om een eigen aanpak; daarom is onze dienstverlening veelzijdig, toegespitst op uw situatie.

Via IZB-Focus adviseren en ondersteunen we kerkenraden en gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van missionair beleid. We helpen hen om te werken aan missionaire bewustwording, het vergroten van draagvlak voor activiteiten.

Voor de nascholing en toerusting van predikanten hebben we een aparte afdeling opgezet, Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging.

In specifieke situaties biedt de IZB gemeenten de gelegenheid om voor een bepaalde termijn een evangelist aan te stellen. In de loop der jaren hebben we een ruime ervaring opgedaan met dergelijke missionaire projecten. In dorpen en steden, in achterstandsbuurten en nieuwbouwwijken. Op dit moment zijn er zo meer dan 20 missionaire projecten, de meeste in of rond de grote steden.

We verzorgen een beperkt assortiment hulpmiddelen voor missionair werk. Bijvoorbeeld  een evangelisatietijdschrift gericht op rand- en buitenkerkelijken rond Kerst en Pasen.

Tenslotte: de IZB is een vereniging. Ons werk kan voor een deel worden bekostigd door de contributies van de ca. 25.000 leden. Voor het overige zijn we aangewezen op giften en collecten.