Partners

 • Webshop Kameel is het digitale verkoopkanaal van Het Boekpunt, de christelijke boekhandel in Putten/Houten, waar de IZB bij de opheffing van de eigen boekhandel een partnerschap mee is aangegaan. Met de aankoop van boeken bij de webshop Kameel.nl steunen klanten het werk van de IZB.

  Ga naar de website

 • De IZB werkt sinds de start van de programmalijn samen met de collega's van Missionair Werk & Kerkgroei. Regelmatig is er gezamenlijk werkoverleg, de IZB participeert in de missionaire rondes die MW/KG belegt en in een aantal missionaire projecten trekken we gezamenlijk op, zoals MarcusConnect (Den Haag), Het Badhuis (Zwijndrecht), Vitamine G (Hilversum) en De Brug (Huizen).

  Ga naar de website

 • De IZB heeft een overeenkomst met de interkerkelijke gemeenteopbouwwerkgroep 'Leven uit de Bron'. Deze werkgroep heeft een jarenlange ervaring opgebouwd met toerusting van predikanten en kerkenraadsleden, waarbij geloofsopbouw aan gemeenteopbouw voorafgaat. De werkwijze staat uitvoerig beschreven in het vele malen herdrukte boek 'Leven uit de Bron' van ds. Marius Noorloos.

  Ga naar de website

 • Met de Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft de IZB een vruchtbare samenwerkingsrelatie. We dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitgave van evangelisatieblad ECHO.

  Ga naar de website

 • De HGJB, een zusterorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, richt zich op de (missionaire) toerusting van jongeren in de gemeente.

  Ga naar de website

 • De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) is opgericht op 6 februari 1901, is al jarenlang een bondgenoot in missionair werk. We trekken samen op, want de GZB werkt net als de IZB ten dienste van kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

  Ga naar de website

 • Luisterend Dienen is het diaconale programma van Kerk in Actie voor gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland en voor allen die zich verbonden weten met het gereformeerd belijden. Jaarlijks verstrekt Luisterend dienen een subsidie aan enkele missionair-diaconale projecten van de IZB.

  Ga naar de website

 • Pastoraal Diaconaal centrum ‘De Herberg', gevestigd op landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is in 1993 ontstaan op initiatief van de IZB. Sinds 1 januari 2009 is de Herberg een zelfstandige organisatie.

  Ga naar de website

 • Samen met Youth for Christ en de Evangelische Alliantie heeft de IZB in de jaren negentig bijgedragen aan de introductie van de Alpha-cursus in Nederland. De landelijke organisatie heeft onderdak in de kantoren van de IZB aan de Johan van Oldenbarneveltlaan in Amersfoort.

  Ga naar de website

 • Met uitgeverij Boekencentrum (Zoetermeer) heeft de IZB een goede relatie. Als we alle boeken op een rij zetten die we gezamenlijk op de markt hebben gebracht, is dat intussen een aardig boekenplankje. Van de meest recente titels noemen we de bundels ‘Uitgedaagd door de tijd' (2000), ‘Om de verstaanbaarheid' (2002), ‘Missionair is mogelijk' (2006) en ‘Marginaal en missionair' (2010).

  Daarnaast heeft IZB/Areopagus sinds 2014 een samenwerking met de redactie van www.preekwijzer, het digitale hulpmiddel bij de preekvoorbereiding.

  Ga naar de website

 • De IZB draagt (mede) bestuursverantwoordelijkheid voor het werk van Evangelie & Moslims. Jarenlang waren we in hetzelfde pand gehuisvest. E &M is een gerespecteerd expertisecentrum op het terrein van de relatie christendom-islam. Op theologisch/missionair vlak is het een gedegen gesprekspartner en ook op het gebied van catechese levert het centrum waardevol materiaal.

  Ga naar de website

 • MissieNederland is ontstaan uit de fusie van EA-EZA. De nieuwe naam geeft uiting aan de koers van de organisatie die al wel is ingezet, maar die nu ook expliciet naar buiten wordt gebracht. MissieNederland wil zich ten volle inspannen om mee te bouwen aan een Kerk die impact heeft. De vele christelijke organisaties, plaatselijke gemeenten, kerkgenootschappen en betrokken individuen die deel uitmaken van het netwerk, delen het verlangen naar een Kerk die zichtbaar is in wijk en wereld en willen daar in en vanuit Nederland aan bijdragen. MissieNederland verbindt christenen, organisaties en kerken in Nederland om een beweging van ‘levende stenen’ te vormen met impact. Het beeldmerk van het logo is de letter M van Missie, gevormd door ‘dominostenen’ waarvan de een de ander in beweging zet. Samen met de pay-off beweegt de Kerk benadrukt dat de beweging die MissieNederland in gang wil zetten, wil versterken en focus in aan wil aanbrengen. Los hebben de stenen nauwelijks of geen functie, maar zodra de verzameling stenen in beweging komt gebeurt er iets en krijg je zicht op het grotere geheel. De kleur blauw staat onder meer voor onafhankelijkheid, idealisme, inspirerend en blikverruimend; een aantal emoties en eigenschappen die passen bij het karakter van MissieNederland.

  Ga naar de website

 • In de Nederlandse Zendingsraad, waar de IZB deel van uitmaakt, ontmoeten we vertegenwoordigers van kerken en organisaties die zich bezighouden met het werk van zending en evangelisatie. Dat contact is van groot belang voor de gezamenlijke bezinning op missionaire vragen en de afstemming op elkaars werk.

  Ga naar de website