Vereniging

Bestuur van de vereniging

De IZB is een vereniging. De jaarlijkse algemene vergadering is het ‘hoogste’ orgaan. De leden komen dan samen om de gang van zaken in het voorbije jaar te bespreken aan de hand van het jaarverslag en daarover hun mening te geven, zowel op inhoudelijk als op financieel terrein.

De leden hebben de leiding van de vereniging statutair toevertrouwd aan het bestuur. Het leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken in de IZB heeft het bestuur op zijn beurt toevertrouwd aan de directeur. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Het houdt toezicht op het functioneren van de werkorganisatie, aan de hand van een goedgekeurd jaarplan. De tweehoofdige directie rapporteert iedere bestuursvergadering over de voortgang van de activiteiten en meldt eventuele afwijkingen van het jaarplan. De directie is de schakel tussen het bestuur en de werkorganisatie.

Een belangrijk orgaan in de vereniging is de Commissie toetsing financieel beleid. Deze commissie houdt toezicht achteraf op het beleid inzake de financiële, procedurele en organisatorische aspecten van de uitvoering van de activiteiten.

Bestuur
Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaren. Elk jaar treden ten minste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bestuursleden kunnen maximaal drie maal worden herbenoemd. Het bestuur doet een voordracht aan de algemene vergadering. Leden kunnen namen van kandidaten bij het bestuur indienen.  Het bestuur bepaalt dan een dubbeltal ter verkiezing. Als er geen namen worden ingediend, doet het bestuur een enkelvoudige voordracht aan de vergadering.

Het bestuur van de IZB wordt gevormd door: ds. M.C. (Marco) Batenburg (voorzitter), dr. J. (Jaap) van den Born, ds. M. (Martin) van Dam, mw. drs. Z.A. (Inez) Jansen-Smit, drs. A.P. (Bram) van der Kooy (penningmeester), dr. H. (Bert) de Leede, ds. A. (Anthon) van Lingen, ds. J. (Hans) van Walsum en ds. R.F. (Roelof) de Wit (secretaris).

Statuten
Hier de statuten van de vereniging.  De laatste wijziging vond plaats in de algemene ledenvergadering van 21 juni 2010.